Nyereményjáték

A nyereményjáték részvételi szabályzata és játékszabályzata
1. Szervező:
Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője Mizsei Nóra. e.v. (Cím: 1133 Budapest, Gogol utca 5-7, adószám:68775265-1-41), a továbbiakban: „Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint Adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) és a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá adatfeldolgozást végzi.
2. A Játékos:
2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal („Facebook profil”) rendelkező személy részt vehet, aki betöltötte a 18. életévét, magyar lakcímmel és magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék időtartama alatt a 3. pontban leírtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban a meghirdetett feladatot.
A Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”), valamit a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a NoVa Experience oldalán (https://www.facebook.com/world.novaexperience/) (továbbiakban „Rajongói oldal”) megadott profilnevét, profil képét, telefonszámát, email címét, az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerint kezeljék, továbbá
a Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Rajongói oldalon adott válaszát (kommentjét), illetve adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználja.
2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói, az Adatkezelő, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő személyek, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
3. A Játék időtartama:
A játék 2018. augusztus 29. 10 óra 00 perctől 2018. szeptember 10. 18 óra 59 percig tart.
4. A Játék mechanizmusa:
4.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/world.novaexperience/) keresztül hirdeti meg.
4.2. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a NoVa Experience Facebook oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott posztot vagy a NoVa Experience Facebook oldalát megosztják és kedvelik a NoVa Experience Facebook oldalát.
4.3. A Játékosok a 2.1 pont szerint rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (pl. Facebook profil törlése, elérhetetlensége) Szervezőt, illetve Adatfeldolgozókat semmilyen felelősség nem terheli.
4.4. A Szervező, a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.
4.3. A nyeremények sorsolására 2018.09.10. napján kerül kisorsolásra a http://facebooknyertes.com/ oldal segítségével. A sorsolás nyertesét a Szervező betaggelve közzéteszi a NoVa Experience Facebook oldalán. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 1 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. 
5. Sorsolás
A nyeremény sorsolásának időpontja:
2018.09.10. 19:00
6. Nyeremény
6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében 1 db nyertes kerül kisorolásra, aki egy 5 hetes nyelvtanfolyamot nyer Ausztráliába, Melbourne-be, a Discover English nevű nyelviskola általános angol nyelvtanfolyamára. A nyeremény csak és kizárólag a nyelvtanfolyamot foglalja magába. A kiutazás, szállás, és egyéb felmerülő költségeket a nyertes vállalja. A nyeremény 2018.12.30-ig használható fel, vagyis eddig az időpontig lehet részt venni az 5 hetes nyeremény nyelvtanfolyamon.
6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.
6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
6.4. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az NoVa Experience hivatalos Facebook honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 1 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.
7. Moderálás
A szervező fenntartja a jogot, hogy minden, a Játékos által közzétett komment, vagy egyéb tartalom (továbbiakban: Felhasználói tartalom) közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a Játékost kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező kizárja felelősségét a bármely Szervező Facebook oldalán közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.
8. A nyeremény átvételének feltételei:
A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Szervező. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt kizárólag a nyertesnek illetve annak közeli hozzátartozójának adja át.
A játékban részt vevők beleegyeznek abba, hogy a Szervező Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a nyertes nevét.
A Nyertes köteles a Szervezővel a nyeremény átadásának lebonyolításával kapcsolatban együttműködni.
9. Szervező jogai
A Szervezőt a nyeremény átadásán és adóvonzatának megtérítésén kívül további kötelezettség a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, a játék esetleges hibáiból vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget. Nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a játék időtartama alatt a Facebook, oldala időszakosan nem érhető el.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Részvételi Szabályzat megváltoztatását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a hivatalos Facebook oldalán.
A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Részvételi Szabályzat megszegése esetén a játékos részvétele érvénytelen.
10. Adatkezelés
A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Mizsei Nóra. e.v. (Cím: 1133 Budapest, Gogol utca 5-7, adószám:68775265-1-41), által szervezett Irány Ausztrália! nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.
A Szervező végzi, mint Adatkezelő, aki jelen Részvételi Szabályzatnak, valamint a hatályos, adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.
Az Adatkezelő az Ön jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatait a jelen Részvételei Szabályzatban meghatározott célból kezeli. A Játékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.
A kezelt személyes adatok köre
Az Adatkezelő a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám, továbbiakban: Személyes Adat)
Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a Játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni, majd azután az adatbázisából törölni. A Játékosok a Játékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a nyertesek Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait (pl., név, cím, telefonszám, stb.) a jelen Játék lebonyolítása céljára. 
Adatfeldolgozó
Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a NoVa Experience (Cím: 1133 Budapest, Gogol utca 5-7, adószám:68775265-1-41) végzi.
Adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a nyertesek Személyes Adatait a nyeremények kézbesítéséig jogosult kezelni.
Adatbiztonság
Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.
Hozzájárulás visszavonása
Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (info@novaexperience.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben Mizsei Nóra. e.v. (Cím: 1133 Budapest, Gogol utca 5-7, adószám:68775265-1-41).
12. A Részvételi Szabályzat Játékos általi elfogadása
A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
13. Záró rendelkezések
A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen Részvételi Szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.
A játékot a Facebook, nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a jelen Szabályzatban leírtak céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesülnek a Játékból eredő kötelezettségek alól.
Amennyiben a jelen Részvételi szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Részvételi szabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.
Budapest, 2018.08.29.
Szervező